Ống Thép Đúc Phi 610, DN600, 24Inch

Ống Thép Đúc Phi 610, DN600, 24Inch

 00:30 07/08/2020

Ống Thép Đúc Phi 610, DN600, 24Inch - Công Ty Thép Lê Giang chuyên Cung cấp Ống Thép Đúc Phi 10.3, Phi 13.7, Phi 17.1, Phi 21.3, Phi 26.7, Phi 33.4, Phi 42.2, Phi 48.3, Phi 60.3, Phi 73, Phi 76, Phi 88.9, Phi 101.6, Phi 114.3, Phi 141.3, Phi 168.3, Phi 219.1, Phi 273.1, Phi 323.9, Phi 355.6, Phi 406.4, Phi 457, Phi 508, Phi 558, Phi 610 từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan.
Ống Thép Đúc Phi 508, DN500, 20Inch

Ống Thép Đúc Phi 508, DN500, 20Inch

 00:18 07/08/2020

Ống Thép Đúc Phi 508, DN500, 20Inch - Công Ty Thép Lê Giang chuyên Cung cấp Ống Thép Đúc Phi 10.3, Phi 13.7, Phi 17.1, Phi 21.3, Phi 26.7, Phi 33.4, Phi 42.2, Phi 48.3, Phi 60.3, Phi 73, Phi 76, Phi 88.9, Phi 101.6, Phi 114.3, Phi 141.3, Phi 168.3, Phi 219.1, Phi 273.1, Phi 323.9, Phi 355.6, Phi 406.4, Phi 457, Phi 508, Phi 558, Phi 610 từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan.
Ống Thép Đúc Phi 457, DN450, 18Inch

Ống Thép Đúc Phi 457, DN450, 18Inch

 00:12 07/08/2020

Ống Thép Đúc Phi 457, DN450, 18Inch - Công Ty Thép Lê Giang chuyên Cung cấp Ống Thép Đúc Phi 10.3, Phi 13.7, Phi 17.1, Phi 21.3, Phi 26.7, Phi 33.4, Phi 42.2, Phi 48.3, Phi 60.3, Phi 73, Phi 76, Phi 88.9, Phi 101.6, Phi 114.3, Phi 141.3, Phi 168.3, Phi 219.1, Phi 273.1, Phi 323.9, Phi 355.6, Phi 406.4, Phi 457, Phi 508, Phi 558, Phi 610 từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan.
Ống Thép Đúc Phi 406, DN400, 16Inch

Ống Thép Đúc Phi 406, DN400, 16Inch

 00:05 07/08/2020

Ống Thép Đúc Phi 406, DN400, 16Inch - Công Ty Thép Lê Giang chuyên Cung cấp Ống Thép Đúc Phi 10.3, Phi 13.7, Phi 17.1, Phi 21.3, Phi 26.7, Phi 33.4, Phi 42.2, Phi 48.3, Phi 60.3, Phi 73, Phi 76, Phi 88.9, Phi 101.6, Phi 114.3, Phi 141.3, Phi 168.3, Phi 219.1, Phi 273.1, Phi 323.9, Phi 355.6, Phi 406.4, Phi 457, Phi 508, Phi 558, Phi 610 từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan.
Ống Thép Đúc Phi 355, DN350, 14Inch

Ống Thép Đúc Phi 355, DN350, 14Inch

 04:39 06/08/2020

Ống Thép Đúc Phi 355, DN350, 14Inch - Công Ty Thép Lê Giang chuyên Cung cấp Ống Thép Đúc Phi 10.3, Phi 13.7, Phi 17.1, Phi 21.3, Phi 26.7, Phi 33.4, Phi 42.2, Phi 48.3, Phi 60.3, Phi 73, Phi 76, Phi 88.9, Phi 101.6, Phi 114.3, Phi 141.3, Phi 168.3, Phi 219.1, Phi 273.1, Phi 323.9, Phi 355.6, Phi 406.4, Phi 457, Phi 508, Phi 558, Phi 610 từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan.
Ống Thép Đúc Phi 325, DN300, 12Inch

Ống Thép Đúc Phi 325, DN300, 12Inch

 04:34 06/08/2020

Ống Thép Đúc Phi 325, DN300, 12Inch - Công Ty Thép Lê Giang chuyên Cung cấp Ống Thép Đúc Phi 10.3, Phi 13.7, Phi 17.1, Phi 21.3, Phi 26.7, Phi 33.4, Phi 42.2, Phi 48.3, Phi 60.3, Phi 73, Phi 76, Phi 88.9, Phi 101.6, Phi 114.3, Phi 141.3, Phi 168.3, Phi 219.1, Phi 273.1, Phi 323.9, Phi 355.6, Phi 406.4, Phi 457, Phi 508, Phi 558, Phi 610 từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan.
Ống Thép Đúc Phi 273, DN250, 10Inch

Ống Thép Đúc Phi 273, DN250, 10Inch

 04:28 06/08/2020

Ống Thép Đúc Phi 273, DN250, 10Inch - Công Ty Thép Lê Giang chuyên Cung cấp Ống Thép Đúc Phi 10.3, Phi 13.7, Phi 17.1, Phi 21.3, Phi 26.7, Phi 33.4, Phi 42.2, Phi 48.3, Phi 60.3, Phi 73, Phi 76, Phi 88.9, Phi 101.6, Phi 114.3, Phi 141.3, Phi 168.3, Phi 219.1, Phi 273.1, Phi 323.9, Phi 355.6, Phi 406.4, Phi 457, Phi 508, Phi 558, Phi 610 từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan.
Ống Thép Đúc Phi 219, DN200, 8Inch

Ống Thép Đúc Phi 219, DN200, 8Inch

 23:56 04/08/2020

Ống Thép Đúc Phi 219, DN200, 8Inch - Công Ty Thép Lê Giang chuyên Cung cấp Ống Thép Đúc Phi 10.3, Phi 13.7, Phi 17.1, Phi 21.3, Phi 26.7, Phi 33.4, Phi 42.2, Phi 48.3, Phi 60.3, Phi 73, Phi 76, Phi 88.9, Phi 101.6, Phi 114.3, Phi 141.3, Phi 168.3, Phi 219.1, Phi 273.1, Phi 323.9, Phi 355.6, Phi 406.4, Phi 457, Phi 508, Phi 558, Phi 610 từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan.
Ống Thép Đúc Phi 168, DN150, 6Inch

Ống Thép Đúc Phi 168, DN150, 6Inch

 23:48 04/08/2020

Ống Thép Đúc Phi 168, DN150, 6Inch - Công Ty Thép Lê Giang chuyên Cung cấp Ống Thép Đúc Phi 10.3, Phi 13.7, Phi 17.1, Phi 21.3, Phi 26.7, Phi 33.4, Phi 42.2, Phi 48.3, Phi 60.3, Phi 73, Phi 76, Phi 88.9, Phi 101.6, Phi 114.3, Phi 141.3, Phi 168.3, Phi 219.1, Phi 273.1, Phi 323.9, Phi 355.6, Phi 406.4, Phi 457, Phi 508, Phi 558, Phi 610 từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan.
Ống Thép Đúc Phi 141, DN125, 5Inch

Ống Thép Đúc Phi 141, DN125, 5Inch

 23:40 04/08/2020

Ống Thép Đúc Phi 141, DN125, 5Inch - Công Ty Thép Lê Giang chuyên Cung cấp Ống Thép Đúc Phi 10.3, Phi 13.7, Phi 17.1, Phi 21.3, Phi 26.7, Phi 33.4, Phi 42.2, Phi 48.3, Phi 60.3, Phi 73, Phi 76, Phi 88.9, Phi 101.6, Phi 114.3, Phi 141.3, Phi 168.3, Phi 219.1, Phi 273.1, Phi 323.9, Phi 355.6, Phi 406.4, Phi 457, Phi 508, Phi 558, Phi 610 từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan.
Ống Thép Đúc Phi 114, DN100, 4Inch

Ống Thép Đúc Phi 114, DN100, 4Inch

 03:32 04/08/2020

Ống Thép Đúc Phi 114, DN100, 4Inch - Công Ty Thép Lê Giang chuyên Cung cấp Ống Thép Đúc Phi 10.3, Phi 13.7, Phi 17.1, Phi 21.3, Phi 26.7, Phi 33.4, Phi 42.2, Phi 48.3, Phi 60.3, Phi 73, Phi 76, Phi 88.9, Phi 101.6, Phi 114.3, Phi 141.3, Phi 168.3, Phi 219.1, Phi 273.1, Phi 323.9, Phi 355.6, Phi 406.4, Phi 457, Phi 508, Phi 558, Phi 610 từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan.
Ống Thép Đúc Phi 102, DN90, 3 12Inch

Ống Thép Đúc Phi 102, DN90, 3 1/2Inch

 03:25 04/08/2020

Ống Thép Đúc Phi 102, DN90, 3 1/2Inch - Công Ty Thép Lê Giang chuyên Cung cấp Ống Thép Đúc Phi 10.3, Phi 13.7, Phi 17.1, Phi 21.3, Phi 26.7, Phi 33.4, Phi 42.2, Phi 48.3, Phi 60.3, Phi 73, Phi 76, Phi 88.9, Phi 101.6, Phi 114.3, Phi 141.3, Phi 168.3, Phi 219.1, Phi 273.1, Phi 323.9, Phi 355.6, Phi 406.4, Phi 457, Phi 508, Phi 558, Phi 610 từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan.
Ống Thép Đúc Phi 90, DN80, 3Inch

Ống Thép Đúc Phi 90, DN80, 3Inch

 03:19 04/08/2020

Ống Thép Đúc Phi 90, DN80, 3Inch - Công Ty Thép Lê Giang chuyên Cung cấp Ống Thép Đúc Phi 10.3, Phi 13.7, Phi 17.1, Phi 21.3, Phi 26.7, Phi 33.4, Phi 42.2, Phi 48.3, Phi 60.3, Phi 73, Phi 76, Phi 88.9, Phi 101.6, Phi 114.3, Phi 141.3, Phi 168.3, Phi 219.1, Phi 273.1, Phi 323.9, Phi 355.6, Phi 406.4, Phi 457, Phi 508, Phi 558, Phi 610 từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan.
Ống Thép Đúc Phi 73, Phi 76, DN65, 2 12 Inch

Ống Thép Đúc Phi 73, Phi 76, DN65, 2 1/2 Inch

 23:39 01/08/2020

Ống Thép Đúc Phi 73, Phi 76, DN65, 2 1/2 Inch - Công Ty Thép Lê Giang chuyên Cung cấp Ống Thép Đúc Phi 10.3, Phi 13.7, Phi 17.1, Phi 21.3, Phi 26.7, Phi 33.4, Phi 42.2, Phi 48.3, Phi 60.3, Phi 73, Phi 76, Phi 88.9, Phi 101.6, Phi 114.3, Phi 141.3, Phi 168.3, Phi 219.1, Phi 273.1, Phi 323.9, Phi 355.6, Phi 406.4, Phi 457, Phi 508, Phi 558, Phi 610 từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan.
Ống Thép Đúc Phi 60, DN50, 2Inch

Ống Thép Đúc Phi 60, DN50, 2Inch

 23:34 01/08/2020

Ống Thép Đúc Phi 60, DN50, 2Inch - Công Ty Thép Lê Giang chuyên Cung cấp Ống Thép Đúc Phi 10.3, Phi 13.7, Phi 17.1, Phi 21.3, Phi 26.7, Phi 33.4, Phi 42.2, Phi 48.3, Phi 60.3, Phi 73, Phi 76, Phi 88.9, Phi 101.6, Phi 114.3, Phi 141.3, Phi 168.3, Phi 219.1, Phi 273.1, Phi 323.9, Phi 355.6, Phi 406.4, Phi 457, Phi 508, Phi 558, Phi 610 từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan.
Ống Thép Đúc Phi 48, DN40, 1 12Inch

Ống Thép Đúc Phi 48, DN40, 1 1/2Inch

 23:27 01/08/2020

Ống Thép Đúc Phi 48, DN40, 1 1/2Inch - Công Ty Thép Lê Giang chuyên Cung cấp Ống Thép Đúc Phi 10.3, Phi 13.7, Phi 17.1, Phi 21.3, Phi 26.7, Phi 33.4, Phi 42.2, Phi 48.3, Phi 60.3, Phi 73, Phi 76, Phi 88.9, Phi 101.6, Phi 114.3, Phi 141.3, Phi 168.3, Phi 219.1, Phi 273.1, Phi 323.9, Phi 355.6, Phi 406.4, Phi 457, Phi 508, Phi 558, Phi 610 từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan.
Ống Thép Đúc Phi 42, DN32, 1 14Inch

Ống Thép Đúc Phi 42, DN32, 1 1/4Inch

 08:56 01/08/2020

Ống Thép Đúc Phi 42, DN32, 1 1/4Inch - Công Ty Thép Lê Giang chuyên Cung cấp Ống Thép Đúc Phi 10.3, Phi 13.7, Phi 17.1, Phi 21.3, Phi 26.7, Phi 33.4, Phi 42.2, Phi 48.3, Phi 60.3, Phi 73, Phi 76, Phi 88.9, Phi 101.6, Phi 114.3, Phi 141.3, Phi 168.3, Phi 219.1, Phi 273.1, Phi 323.9, Phi 355.6, Phi 406.4, Phi 457, Phi 508, Phi 558, Phi 610 từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan.
Ống Thép Đúc Phi 34, DN25, 1Inch

Ống Thép Đúc Phi 34, DN25, 1Inch

 08:50 01/08/2020

Ống Thép Đúc Phi 34, DN25, 1Inch - Công Ty Thép Lê Giang chuyên Cung cấp Ống Thép Đúc Phi 10.3, Phi 13.7, Phi 17.1, Phi 21.3, Phi 26.7, Phi 33.4, Phi 42.2, Phi 48.3, Phi 60.3, Phi 73, Phi 76, Phi 88.9, Phi 101.6, Phi 114.3, Phi 141.3, Phi 168.3, Phi 219.1, Phi 273.1, Phi 323.9, Phi 355.6, Phi 406.4, Phi 457, Phi 508, Phi 558, Phi 610 từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan.
Ống Thép Đúc Phi 27, DN20, 34 Inch

Ống Thép Đúc Phi 27, DN20, 3/4 Inch

 08:41 01/08/2020

Ống Thép Đúc Phi 27, DN20, 3/4 Inch - Công Ty Thép Lê Giang chuyên Cung cấp Ống Thép Đúc Phi 10.3, Phi 13.7, Phi 17.1, Phi 21.3, Phi 26.7, Phi 33.4, Phi 42.2, Phi 48.3, Phi 60.3, Phi 73, Phi 76, Phi 88.9, Phi 101.6, Phi 114.3, Phi 141.3, Phi 168.3, Phi 219.1, Phi 273.1, Phi 323.9, Phi 355.6, Phi 406.4, Phi 457, Phi 508, Phi 558, Phi 610 từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan.
Ống Thép Đúc Phi 21, DN15, 12 Inch

Ống Thép Đúc Phi 21, DN15, 1/2 Inch

 08:33 01/08/2020

Ống Thép Đúc Phi 21, DN15, 1/2 Inch - Công Ty Thép Lê Giang chuyên Cung cấp Ống Thép Đúc Phi 10.3, Phi 13.7, Phi 17.1, Phi 21.3, Phi 26.7, Phi 33.4, Phi 42.2, Phi 48.3, Phi 60.3, Phi 73, Phi 76, Phi 88.9, Phi 101.6, Phi 114.3, Phi 141.3, Phi 168.3, Phi 219.1, Phi 273.1, Phi 323.9, Phi 355.6, Phi 406.4, Phi 457, Phi 508, Phi 558, Phi 610 từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây